Spotlights 2022

Ontwerptransitie

‘Duurzaam’ handelen start in de ontwerpfase. In deze sector aandacht voor gebiedsontwikkeling, mobiliteit, natuurinclusief bouwen, groene daken, klimaatadaptatie en hittestress/ afwatering. Kernvraag is: hoe geven we hoe ontwikkelelen we de wijk van de toekomst in al zijn facetten met maximaal oog voor de milieu-impact.

Genoeg uitdagingen.  De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor 26 procent van de Nederlandse CO2 emissie door verwarmen en electriciteitsgebruik. Over acht jaar moeten we de CO2 uitstoot met zestig procent hebben teruggebracht. We gaan van fossiele naar duurzame energiebronnen. Centraal in deze setyor staan duurzame energie, carbon based design en energiemanagement en -opslag. Futurebuild presenteert oplossingen voor projectontwikkelaars, woningcorporaties en overheden. Uitgangspunt is ‘net zero’.  

Challenger: Jan Engels | Klimaatverbond Nederland

De klimaatverandering leert ons dat het essentieel is om niet alleen oog te hebben voor de warmtevraag, maar om vooral aandacht te besteden aan een element dat nog veel te vaak ontbreekt: koeling. Die koeltevraag invullen lukt alleen door gebouw, gebruiker en gebied bij de opgave te betrekken. Samen met gasthoofdredacteur Jan Engels van Klimaatverbond Nederland gaan we aan de slag om die integrale opgave versneld in te vullen.  Klimaatverbond Nederland legt zich toe op het bevorderen van actief lokaal klimaatbeleid met impact. Die impact is dan aan de ene kant het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen en aan de andere kant het aanpassen aan de klimaatverandering. Op dit moment focust Klimaatverbond Nederland zich vooral op de CO2-uitstoot en op (hitte-)adaptatie.

Energietransitie
Circulaire transitie

De ambities liegen er niet om. Over dertig jaar moeten we volledig circulair zijn. Daarom in deze sector veel aandacht voor de materialen transitie, het materialen paspoort en het delven van grondstoffen in de bestaande bouw. Deze editie extra aandacht voor biobased materialen en circulair ontwerpen.

In het expositieprogramma besteden we enerzijds aandacht aan ontwerpsoftware – van BIM tot digital twin  – en anderzijds aan sensoring en het gebruik van big data van gebouwde omgeving tot gebied om de klimaatdoelstellingen te halen. De digitale transitie is randvoorwaarde om de klimaatdoelstellingen te halen. Daarom op Futurebuild ruim aandacht aan software-oplossingen om big data te ontsluiten en real time toe te passen in de verduurzamingsopdracht.

Digitale transitie